خانواده ترکیبات فراویژه (Functional Compound Family)

/خانواده ترکیبات فراویژه (Functional Compound Family)
خانواده ترکیبات فراویژه (Functional Compound Family)2020-01-31T18:49:08+03:30

ترکیبات حاضر در گروه فراویژه ترکیباتی را شامل میشوند که همزمان در حوزه بهبود تغذیه، القا رشد، ارتقا تحمل به شرایط محیطی، و بهبود دهنده های شرایط آب و خاک میتوانند اثرگذار باشند. این ترکیبات از مهمترین گروه موادی هستند که میتوانند بصورت چند وجهی (Multidimensional) رشد و تولید گیاهان را ارتقا داده و قابلیت گیاه برای بهره برداری از ترکیبات معدنی را بهبود دهند.

کمپلکس زیستی ضد شوری

(Bio-Anti-Saline Complex)

کمپلکس زیستی ضد شوری بر پایه عناصر و ترکیباتی طراحی شده است که میتوانند علاوه بر کاهش جذب سدیم و کلراید توسط گیاه، باعث بهبود شرایط واکنش خاک (کاهش عددی pH)، کاهش غلظت سدیم تبادلی، افزایش عناصر غذایی موثر در رشد گیاه، و ارتقا قابلیت گیاه در تحمل به شوری شوند. حضور غلظت بالایی از یون کلسیم، به همراه زئولیت اسیدی، عناصر غذایی فلزی، باکتری القا کننده رشد گیاه مستقر شده بر روی ترکیبات آلی کمپلکس زیستی ضد شوری را به یک راهکار مدیریتی موثر در افزایش رشد و تولید گیاهان تبدیل کرده است. باکتری گرم منفی مورد استفاده در ساختار این کمپلکس با تولید ترکیباتی از خانواده اکتوئین و سیدروفور تاثیر به سزایی بر بهبود واکنش گیاه در شرایط شور خواهد داشت. کاربرد پیوسته این کمپلکس بویژه در باغات میتواند بهبود پیوسته عملکرد و سلامت گیاه را سبب شود.

کمپلکس آلی ضد شوری

(Organic Anti-Saline Complex)

این کمپلکس نوع تغییر یافته کمپلکس زیستی ضد شوری است که فاقد باکتری القا کننده رشد است و محتوای ماده آلی آن بطور قابل توجهی افزایش یافته است. این ترکیب در اراضی با محتوای کم ماده آلی به عنوان پیش ساز بهبود وضعیت رشد گیاه به خوبی عمل میکند. پس از چند دوره استفاده از این کمپلکس میتوان از کمپلکس زیستی آن استفاده کرد. استفاده توام این دو ترکیب فراویژه تاثیر به سزایی در بهبود و پایداری تولیدات زراعی و باغی خواهد داشت.

کمپلکس اسیدساز خاک

(Soil Acidifier Complex)

این ترکیب برای تغییر واکنش خاک در اراضی قلیایی و آهکی طراحی شده است. این کمپلکس حامل سازه های معدنی و آلی اسیدی کننده خاک هستند که بطور غیر مستقیم میتواند منجر به بهبود وضعیت تغذیه گیاه شود. بهبود وضعیت آبشویی خاک، ارتقا ساختمان خاک و بهبود جریان آب و هوا در خاک از فواید کاربرد این ترکیب در عرصه کشاورزی است.

کمپلکس کود زیستی

(Bacterial Complex Fertilizer)

حضور هم زمان چهار باکتری موثر در تغذیه ازتی، فسفری، پتاسی و بهبود دهنده رشد گیاه میتواند نقش موثری در شبیه سازی تاثیر یک کود کامل را برای گیاه داشته باشد. این ترکیب میکروبی به دو صورت گرانول بر روی ساختار آلی و بصورت محلول در آب بر روی حامل محلول در آب بارگذاری شده است. اشکال تولیدی کمپلکس کود زیستی برای سازگاری با تنوعی از سیستمهای سنتی تا کاملا مکانیزه طراحی و اجرا شده است. این کمپلکس میتواند علاوه بر اثرات فراسودمند جایگزینی بخشی از نیاز گیاه به کودهای شیمیایی شود.

مایسین

(PGPB)

باکتری القا کننده رشد گیاه از گروه باکتریهای گرم مثبت است که باعث بهبود شاخصهای رشد گیاه و ارتقا باروری و تولید عملکرد گیاه میشود. این باکتری میتواند در شرایط سخت رشد کرده و با تولید ترکیبات متعدد و از جهات مختلف رشد گیاه را بهتر کند. عملکرد این باکتری در شرایط شور و خشک کاهش معنی داری نداشته و طیف وسیعی از واکنش خاک را تحمل میکند. تحمل بالای دمایی، این باکتری را برای انواع اقلیمهای کشور و تنوعی از شرایط خاکی و انواع گیاهان زراعی و باغی قابل استفاده و موثر کرده است.

ارگانو

(Granulated Organic Manure)

ارگانو یک کود آلی کامل است که به فرم گرانول عرضه میشود. این کود نیاز اراضی به مواد آلی به تامین کرده و میتواند تا غلظت 800 قسمت در میلیون غلظت دی اکسید کربن را در کانوپی گیاه افزایش دهد. وجود مقداری گلوتامات و فیتات در ساختار ارگانو منجر به ایجاد تاثیر متمایز در رفتار گیاه خواهد شد. ارگانو به راحتی در شرایط مختلف قابل نگهداری است و قابلیت خاک را برای جذب آب افزایش میدهد. کاربرد ارگانو همراه با انواعی از تولیدات نابکو توصیه میشود.

زئوارگانو

(Granulated Zeolite-Organic Manure)

همراه کردن زئولیت اسیدی و کود آلی یک ترکیب انحصاری در ارتقا ظرفیت آبی مزرعه ایجاد کرده است. زئوارگانو علاوه بر تولید کربن مورد نیاز فتوسنتز گیاهان میتواند به کاهش اثرات مخرب فلزات سنگین و فلزات قلیایی خاکی که مورد نیاز گیاه نیستند کمک کند. این ترکیب یکی از موثرترین ترکیبات قابل استفاده از اراضی با محتوای آلی کم است.

کوفر

(Compound Fertilizer)

کوفر یک کود ترکیب آلی و شیمیایی است. این کود نسبت 20:10:10 را در اختیار کشاورز قرار میدهد. این ترکیب به گونه ای فرموله شده است که رهایش کند داشته و بتواند با یک مرحله کاربرد کل نیازهای گیاه را به کودهای شیمیاییر نیتروژن، فسفر و پتاس فراهم کند. کوفر را میتوان بدون محدودیت جایگزین کلیه کودهای شیمیایی تامین کننده ازت، فسفر و پتاس کرد. این کود میتواند نیاز گیاه را در طول فصل رشد با یک مرحله کاربرد تامین نماید و محتوای مواد معدنی آن دستخوش آبشویی نخواهند شد. پوشش حفاظتی کوفر به گونه ای طراحی شده است که علاوه با رهایش مناسب عناصر غذایی امکان فرسایش آبی و اقلیمی را حذف نماید.

هورماک کمپلکس

(Plant Growth Regulators Complex)

این ترکیب با داشتن هورمونهای گیاهی القا کننده رشد شاخساره و ریشه منجر به افزایش تولید و عملکرد گیاه خواهد شد. ترکیبات هورماک در مسیر بیوسنتز بازهای آلی دخالت میکنند و بواسطه عملکرد این مسیر بهبود رشد و واکنش گیاه را سبب میشوند. ترکیب هورماک برای شرایط رشد با آب کافی طراحی شده و در نتیجه آن گیاه امکان بهره برداری حداکثر از شرایط آب و خاک را خواهد داشت. هورماک برای عمده گیاهان صنعتی، علوفه ای، جالیزی، سبزی و صیفی و گیاهان باغی مناسب است اما بر روی غلات دانه ریز تاثیر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.