خانواده نیتروژن (Nitrogen Family)

/خانواده نیتروژن (Nitrogen Family)
خانواده نیتروژن (Nitrogen Family)2020-01-31T17:30:52+03:30

نیتروژن مهمترین عنصر غذایی گیاه محسوب میشود که در ساختار پروتئین ها، سازمان اطلاعات ژنتیک، تولید هورمونهای گیاهی، و بسیاری فرآیندهای مولکولی دخالت دارد. نیتروژن پر مصرف ترین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است که به فرمهای آمونیوم و نیترات قابل جذب است. گیاه میتواند مولکولهای اوره را مستقیما از ریشه و بافتهای برگی و غیربرگی جذب کند. گیاهان قادر هستند بیش از نیاز خود نیتروژن جذب کنند و افزایش این عنصر بیش از توان گیاه میتواند منجر به کاهش رشد و مسمومیت شود. در مقایسه با یون آمونیوم در خاک بهتر تثیبت میشود اما با افزایش عدد واکنش خاک (pH) بخش قابل ملاحظه ای از آن تبخیر خواهد شد. نیترات به خوبی در ساختار خاک قابل استقرار نیست و بواسطه آبشویی و پس از آبیاری از دسترس گیاه خارج خواهد شد. کشاورزان تقریبا بیش از 5 برابر نیاز گیاه از کودهای نیتروژن استفاده میکنند چراکه بخش عمده ای از آن هدر میرود. شرایط گرم و کم آبی بخش زیادی از یون آمونیوم را میتوانند به صورت آمونیاک از برگهای گیاه خارج و دسترسی گیاه به ازت جذب شده را کاهش دهد. استفاده از میکروبهایی با قابلیت تثبیت ازت و بکارگیری آنها در ساختار ترکیبات ازت دار به همراه استفاده از فناوری رهایش کند (Slow Releasing) ترکیبات شیمیایی بهترین مکانیسم برای مهار نیتروژن مورد نیاز گیاه است که میتوانند بونهای هدف را به تدریج در اختیار گیاه قرار دهند.

نابکو بر این اساس اقدام به طراحی مجموعه ای از ترکیبات ازت دار کرده است که میتواند با حداقل هزینه حداکثر بازدهی را ایجاد نماید.

اوره سیاه

(Black Urea)

اوره سیاه یکی از فرمولاسیونهای موفق نابکو است. این کود به عنوان کود کامل در یک ساختار سه لایه (ساختار شیمیایی، ساختار بیولوژیک و ساختار بیوشیمیایی) علاوه بر تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه با استفاده از باکتریهای تثبیت کننده ازت برای تدوام تثیبت و تامین ازت گیاه تقویت شده است. این کود قادر است نیاز گیاه به یونهای فلزی (آهن، مس، منگنز و روی) را تامین و فسفر کاملی را در اختیار گیاه قرار دهد. اوره سیاه علاوه بر تامین بخشی از مواد آلی مورد نیاز خاک با داشتن هیومیک اسید میتواند به بهبود تغذیه گیاه کمک جدی نماید. مکانیزم رهایش یونی از این کود به تدریج بوده و با افزایش جذب یونها و افزایش اندازه ناحیه تخلیه خاک (Depletion Zone) رهایش یونهای غذایی از گرانولهای اوره سیاه نیز افزایش می یابد.

بیونیترو

(FNFB)

باکتری تثبیت کننده ازت معرفی شده توسط نابکو قادر است تا 50 درصد نیاز ازتی گیاه را بر حسب شرایط محیطی تامین نماید. این باکتری بر روی حامل کربن آلی مستقر شده است و کشاورز میتواند به سهولت و بصورت دستی گرانولهای این کود را در مزرعه توزیع نماید. این کود میکروبی یکی از موثرترین ترکیبات برای تمام گیاهان میباشد و قادر است به خوبی با انواعی از ترکیبات کودی و در تنوعی از گیاهان زراعی و باغی مورد استفاده قرار گیرد. این کود به دو فرم محلول در آب و گرانول عرضه شده است.

فامینو کمپلکس

(Foliar Amino Acids Complex)

ازت جذب شده توسط گیاهان وارد ساختار اسیدهای آمینه میشود و اسیدهای آمینه به عنوان ازت آلی در ساختارهای زیستی گیاه دخالت میکنند. کمپلکس برگی اسیدهای آمینه در حقیقت قارد است بخش قابل ملاحظه ای از نیاز ازتی گیاه را تامین و منجر به تسهیل رشد گیاه شود. با کاربرد مقادر اندک از این ترکیب در مقایسه با کود اوره میتوان افزایش چشمگیر سرعت رشد و تولید گیاه را شاهد بود. تمامی اسیدهای آمینه مورد نیاز در ساخت پروتئینهای گیاهی در این ترکیب وجود دارد. این کمپلکس برای تمامی گیاهان زراعی و باغی قابل استفاده است. گیاهان باغی و درختان میوه میتوانند بیشترین استفاده را از اثرات مثبت این ترکیب داشته باشند.