خانواده پتاس (Potassium Family)

/خانواده پتاس (Potassium Family)
خانواده پتاس (Potassium Family)2020-01-31T18:32:23+03:30

بر خلاف ازت و فسفر، پتاسیم به عنوان یکی از مهمترین عناصر غذایی گیاهان با حداقل چالش در کاربرد مواجه است. پتاسیم نه تبخیر میشود و نه وارد ترکیبات سخت معدنی میشود. پتاسیم انحلال پذیری بسیار بالایی دارد و با توجه به اینکه یک کاتیون است به خوبی میتواند بر روی ساختار رس قرار بگیرد. در مناطق کم باران شستشوی این عنصر کم است و لذا گیاهان با مشکل کمبود این عنصر کمتر مواجه میشوند. شرایط شوری آب و خاک مهمترین چالش پیش روی جذب پتاسیم محسوب میشود و در حقیقت برای گیاهان کمبود مجازی پتاسیم حاصل میشود. کاربرد پتاسیم در این شرایط علاوه بر تامین نیاز گیاه به پتاسیم، مقاومت به شوری در گیاه را بطور جدی ارتقا خواهد داد. نابکو در زمینه تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه تنوعی از محصولات را در سبد کالایی خود قرار داده است.

کمپلکس زیستی ضد خشکی

(Bio-Anti-Drought Complex)

این کمپلکس با تکیه بر بنیان زئولیت اسیدی و غلظت بالای یون پتاسیم همراه با پلیمد آلی جاذب آب توانسته است یکی از موفقترین فرمولهای موثر بر رشد گیاه را در شرایط کمبود آب تامین نماید. این کمپلکس به کمک یک نوع باکتری اکتینومیست  امکان ارتقا رشد را به گیاهان در شرایط سخت خشکی میدهد. این باکتری ریشه دهی را در گیاه بهبود بخشیده و امکان دسترسی گیاه به منابع آب زیرسطحی را فراهم میکند. این کمپلکس در یک ساختار گرانولی تولید و روانه بازار شده است و بهترین عملکرد را در اراضی با محتوای مناسب مواد آلی دارد. اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کمبود آب کشاورزی، کمپلکس زیستی ضد خشکی را به یکی از موفقترین تولیدات این حوزه تبدیل کرده است.

کمپلکس ضد خشکی

(Anti-Drought Complex)

کمپلکس ضد خشکی برای مقابله با تنش خشکی در اراضی با محتوای ماده آلی پایین طراحی و تولید شده است. این کمپلکس میتواند امکان بهبود رشد ساختار ریشه ای گیاه را فراهم و بواسطه تغذیه مناسب پتاس و بهبود قابلیت تنظیم پتانسیل اسمزی، تولیدات گیاهی را افزایش دهد. استمرار استفاده از این ترکیب در بلندمدت مبتواند بهبود وضعیت ترکیبات آلی خاک را ممکن کند.

بیوپتاس

(Bio-Potassium)

فرمولاسیون بیوپتاس بر اساس فعالیت باکتری حل کننده پتاسیم طراحی شده است. این باکتری قادر است قابلیت دسترسی به منابع پتاسیم خاک، که برای ریشه سخت دسترس هستند را بهبود بخشیده و در نتیجه ضرورت استفاده از پتاس معدنی را کاهش دهد. بیوتاس در دو فرم گرانول و پودر قابل حل در آب طراحی و تولید شده است. در فرم گرانول امکان کاربرد راحت بر اساس روشهای معمول استفاده از کودهای شیمیایی وجود دارد و در روش پودر قابل حل، امکان انحلال کامل و بهره برداری از سیستم های آبیاری سنتی و مکانیزه کاملا وجود خواهد داشت.

پتاس اسیدی

(Acidified Potassium)

پتاس اسیدی در حقیقت کود پتاسیم داری است که بر روی پلیمر اسیدی شده مستقر گردیده است. شرایط واکنش اغلب خاکهای کشور به سمت قلیایی تمایل دارد و این شرایط توانایی دسترسی گیاه به عمده منابع معدنی را کاهش میدهد. در فرمولاسیون پتاس اسیدی امکان اسیدی کردن فضای اطراف ذرات کودی به گونه ای تنظیم شده است که گیاه میتواند از امکان دسترسی به پتاسیم و دیگر عناصر معدنی برخوردار گردد. این فرمولاسیون برای کل مناطق کشور به جز نوار شمالی به شایستگی کاربرد دارد.