افزایش رشد و تولید گیاه (Increase in Plant Growth and Yield Production)

توسط |2020-01-31T17:01:45+03:30ژانویه 31st, 2020|

بارورکننده ها (Fertilizers): برای افزایش رشد و تولید گیاهان کافیست آب و عناصر معدنی مورد نیاز گیاه را در زمان و موقعیت مناسب در اختیار گیاه قرار داد. برای رسیدن به این هدف 4 روش وجود دارد. کودهای شیمیایی (Chemical Fertilizers): کودهای شیمیایی برای 13 عنصر غذایی مورد نیاز گیاه طراحی شده اند و میتوانند [...]

کمبود عناصر غذایی (Nutrient Deficiency)

توسط |2020-01-31T17:02:19+03:30ژانویه 31st, 2020|

گیاهان به نسبت های مختلفی به عناصر غذایی نیاز دارند. برخی از عناصر بسیار پرمصرف هستند و برخی کم مصرف میباشند اما وجود تمامی عناصر الزامیست. عدم وجود حتی یک عنصر کم مصرف میتواند رشد و تولید گیاه را متوقف و منجر به خشک شدن گیاه شود. عناصر غذایی هم وقتی کمتر از نیاز گیاه [...]

گیاه و تولیدات گیاهی (Plant and Plant Productions)

توسط |2020-01-31T16:31:24+03:30ژانویه 31st, 2020|

گیاهان موجوداتی هستند که با استفاده از انرژی نور خورشید آب را شکافته و بواسطه الکترون مولکولهای آب دی اکسید کربن موجود در هوا را تبدیل به قند میکنند. قند تولید شده توسط بافتهای گیاهی تبدیل به نشاسته، پروتئین و چربی شده و برای رشد گیاه و تولید محصول مصرف و یا ذخیره میشود. تمام [...]